NBŞ ye yüzde 5 kota Meclis ten geçti

NBŞ’ye yüzde 5 kota Meclis’ten geçti
22 Mart 11:17 2018

AK Partililerin verdiği önerge ile Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının halen uygulamadaki yüzde 10 oranından yüzde 5’e çekilmesi hükmünün de eklendiği Torba tasarı, TBMM’de kabul edildi.

Kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, eski bakanlara ve TBMM’nin eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportlar, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerli olacak.

Yenilenebilir enerji teşviki

Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasını teşvik amacıyla, üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, vergiden muaf tutulacak. Ancak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçemeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet kapsamında olacak.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılacak.

Asgari ücretlilerin Ocak ayındaki maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak.

Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedeli, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlendirilebilecek. Mükellefler, bu mahiyetteki imha işlemleri için Maliye Bakanlığına başvuracak.

Fatura ve fiş düzenlemeyenlere usulsüzlük cezası

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin, düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin lirayı, bir takvim yılı içinde ise 120 bin lirayı geçemeyecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3’te 1’i yerine yarısı oranında indirim uygulanacak.

Elektrikli araçlara MTV

Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınacak, bunlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

NBŞ kotası, ülke toplam kotasının yüzde 5’i olacak

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. NBŞ kotasında yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan kota fazlası, Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak. Bakanlar Kurulu, bu oranı yarı yarıya artırma ve azaltma yetkisine sahip olacak.

AK Partililerin, tasarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında verdikleri, Şeker Kanunu’nda yüzde 10 olan NBŞ kotasının yüzde 5’e çekilmesi yönündeki önerge, yapılan oylamada kabul edilmişti.

Türkiye Şeker Fabrikalarına ait fabrikaların özelleştirilmesi halinde, Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirketlere tahsis edilen kotalar da devir tarihi itibarıyla alıcıya aktarılmış olacak.

Özelleştirme sözleşmelerinde yer alan üretim taahhüdünün başlangıç tarihinden itibaren alıcı şirketlerin 5 yıl boyunca her pazarlama yılı için, kendilerine tahsis edilen kotalardan yüzde 90’ın altında arz sağlamaları halinde, ilgili pazarlama yılı kotasının yüzde 90’ı ile arz arasındaki fark kadar kota hakları, Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak. Bu aktarım nedeniyle herhangi bir hak ileri sürülemeyecek ve talepte bulunulamayacak.

Şeker Kurumu’nun kapatılmasıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na geçen, şeker kotalarının tespiti ile iptal ve transferleri hakkında kararlar alınması ve uygulanması yetkisi, Kanunla Bakanlar Kuruluna geçiyor.

Kanuna göre, bakanlık; A ve B şeker kotalarının tespiti, iptal ve transferlerine ilişkin teklifi Bakanlar Kuruluna sunacak ve bu konuda alınacak Bakanlar Kurulu kararını uygulayacak.

Yeni şeker fabrikası kurulabilmesi veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunlu olacak. Bu şirketlere yeni A ve B kotaları tahsisine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Okul kantinlerine KDV istisnası

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınacak.

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına da 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası sağlanacak.

Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayisinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.

İstihdam desteği

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenecek.

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.Emoji İle Değerlendir

0 Mutfak Haber Emoji İnanılmaz

İnanılmaz

0 Mutfak Haber Emoji Muhteşem

Muhteşem

1 Mutfak Haber Emoji Beğendim

Beğendim

0 Mutfak Haber Emoji Beğenmedim

Beğenmedim

0 Mutfak Haber Emoji Üzüldüm

Üzüldüm


Yorumlar